THU NHẬP CAO NHẤT, TRUNG BÌNH VÀ THẤP NHẤT CỦA NPP

- Thu nhập cao nhất NPP Vinalink Group năm 2023: 5.232.097.423 (Năm tỉ hai trăm ba mươi hai triệu không trăm chín mươi bảy nghìn bốn trăm hai mươi ba đồng)

- Thu nhập thấp nhất NPP Vinalink Group năm 2023: 1.600 (Một nghìn sáu trăm đồng)

- Thu nhập trung bình NPP Vinalink Group năm 2023: 17.690.044 (Mười bảy triệu sáu trăm chín mươi nghìn không trăm bốn mươi bốn đồng)

 

Hotline: 024 378 76 502