THU NHẬP CAO NHẤT, TRUNG BÌNH VÀ THẤP NHẤT CỦA NPP

- Thu nhập cao nhất NPP Vinalink Group năm 2022: 6.106.359.622 (Sáu tỉ một trăm linh sáu triệu ba trăm năm mươi chín nghìn sáu trăm hai mươi hai đồng) 

- Thu nhập thấp nhất NPP Vinalink Group năm 2022: 6.000 (Sáu nghìn đồng)  

- Thu nhập trung bình NPP Vinalink Group năm 2022: 20.693.600 (Hai mươi triệu sáu trăm chín mươi ba nghìn sáu trăm đồng)

 

Hotline: 024 378 76 502