THU NHẬP CAO NHẤT, TRUNG BÌNH VÀ THẤP NHẤT CỦA NPP

- Thu nhập cao nhất NPP Vinalink Group năm 20204.655.797.010 (Bốn tỉ sáu trăm năm lăm triệu bảy trăm chín bảy nghìn không trăm lẻ mười đồng) 

- Thu nhập thấp nhất NPP Vinalink Group năm 2020: 3.200 (Ba nghìn hai trăm đồng)  

- Thu nhập trung bình NPP Vinalink Group năm 2020: 40.771.355 (Bốn mươi triệu bảy trăm bảy mốt nghìn ba trăm năm lăm đồng)

Hotline: 024 378 76 502