THU NHẬP CAO NHẤT, TRUNG BÌNH VÀ THẤP NHẤT CỦA NPP

- Thu nhập cao nhất NPP Vinalink Group năm 20216.098.379.637 (Sáu tỉ không trăm chín mươi tám triệu ba trăm bảy mươi chín nghìn sáu trăm ba mươi bảy đồng) 

- Thu nhập thấp nhất NPP Vinalink Group năm 2021: 2.200 (Hai nghìn hai trăm đồng)  

- Thu nhập trung bình NPP Vinalink Group năm 2021: 20.867.655 (Hai mươi triệu tám trăm sáu mươi bảy ngàn sáu trăm năm mươi lăm đồng)

Hotline: 024 378 76 502