THU NHẬP CAO NHẤT, TRUNG BÌNH VÀ THẤP NHẤT CỦA NPP

- Thu nhập cao nhất NPP Vinalink Group năm 20196.986.107.915 (Sáu tỉ chín trăm tám sáu triệu một trăm lẻ bảy nghìn chín trăm mười lăm đồng) 

- Thu nhập thấp nhất NPP Vinalink Group năm 2019: 2.200 (Hai nghìn hai trăm đồng)  

- Thu nhập trung bình NPP Vinalink Group năm 2019: 18.713.727 (Mười tám triệu bảy trăm mười ba nghìn bảy trăm hai bảy đồng)

Hotline: 024 378 76 502