THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THAM GIA BHĐC THÁNG 06/2022 ĐỐI VỚI NPP KHÔNG HOÀN THÀNH MỨC NĂNG ĐỘNG LIÊN TỤC TRONG 06 THÁNG

Hotline: 024 378 76 502