THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THAM GIA BHĐC THÁNG 04.2024 ĐỐI VỚI NPP KHÔNG HOÀN THÀNH MỨC NĂNG ĐỘNG LIÊN TỤC TRONG 06 THÁNG

Hotline: 024 378 76 502