">

Thông báo chấm dứt hợp đồng đối với NPP không năng động trong 6 tháng

Thông báo chấm dứt hợp đồng đối với NPP không năng động trong 6 tháng

Thông báo chấm dứt hợp đồng đối với NPP không năng động trong 6 tháng

<div style="text-align: center;"><iframe height="480" src="https://drive.google.com/file/d/18G_Y9n9NeVYX9wQow880JOJh96sW8OPX/preview" width="100%"></iframe></div>

BÌNH LUẬN CỦA BẠN
Bình luận (542)
binh-luan

1

28/10/2022

5559567965

binh-luan

1

28/10/2022

'"()&%qkJC(9589)

binh-luan

1

28/10/2022

555'"()&%qkJC(9779)

binh-luan

19687349

28/10/2022

555

binh-luan

'"()&%hg3b(9778)

28/10/2022

555

Hotline: 024 378 76 502