THU NHẬP CAO NHẤT, TRUNG BÌNH VÀ THẤP NHẤT CỦA NPP 2018

Thu nhập cao nhất NPP Vinalink Group năm 2018: 1.844.669.777 (Một tỉ tám trăm bốn bốn triệu sáu trăn sáu chín nghìn bảy trăm bảy bảy đồng)

Thu nhập thấp nhất NPP Vinalink Group năm 2018: 10.000 (Mười nghìn đồng)

Thu nhập trung bình NPP Vinalink Group năm 2018: 17.835.468 (Mười bảy triệu tám trăm ba mươi lăm nghìn bốn trăm sáu tám đồng)

Hotline: 024 378 76 502