THU NHẬP CAO NHẤT, TRUNG BÌNH VÀ THẤP NHẤT CỦA NPP VINALINK GROUP NĂM 2018

THU NHẬP CAO NHẤT, TRUNG BÌNH VÀ THẤP NHẤT CỦA NPP VINALINK GROUP NĂM 2018

THU NHẬP CAO NHẤT, TRUNG BÌNH VÀ THẤP NHẤT CỦA NPP VINALINK GROUP NĂM 2018

Thu nhập cao nhất NPP Vinalink Group năm 2018: 1.844.669.777 (Một tỉ tám trăm bốn bốn triệu sáu trăn sáu chín nghìn bảy trăm bảy bảy đồng)

Thu nhập thấp nhất NPP Vinalink Group năm 2018: 10.000 (Mười nghìn đồng)

Thu nhập trung bình NPP Vinalink Group năm 2018: 17.835.468 (Mười bảy triệu tám trăm ba mươi lăm nghìn bốn trăm sáu tám đồng)

BÌNH LUẬN CỦA BẠN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hotline: 024 378 76 502